IAF Bulletin - Home Air BusinessArticlesWorld AirMega Tech
IAF Logo IAF Bulletin


Back to Home
Image
Current Edition
Image
Previous Editions
Image
Subscriber Signup
Image
Software Download
Image
ImageImage
Image
Image
Image
Image
Image
 

Image
Image
Image

טואנורטסא לש ונמוימ
Line
!התיחנה ירחא תוארתהל
Line
תחא ,לרולו ינא ,ללחב ונלש תונושארה תועשה עברא ךלהמב"
,'היבמולוק'ב המישמה יחמומכ ושמשיש םיטואנורטסאה תשולשמ
ףחרנ ךכ-רחא .תרובעמה לש ןעטמה אתבש ללחה תדבעמ תא חתפנ
תא ןומר ןליא מ"לא ראתמ ךכ ."...םיחתפ ינש ךרד אתה ךות לא
,םעפה" ללחל STS-107 הסיט תווצל תויופצה תונושארה תועשה
תא םכסמ אוה ,"תורקל ךלוה תמאב הזש איה ונלוכ לש השוחתה
ללחל הארמהה ינפל ולש ןורחאה רוטה
Line

Line
,םלוכל םולש
בוש ונחנא ,ללחל "רובדנא" תרובעמה האירמה זאמ ,עובשכ הזמ
תא שייאיש תווצה ונחנא ,רמולכ ."PRIME CREW" ןאכ ארקנש המ
לש תווצה ישנאל ןבומכ הנווכה ,ונחנא !ללחל האבה הסיטה
םלוכו בטיה םדקתמ לכה יכ הארנ םעפה .ללחל STS-107 הסיט
ונעמשש הנורחאה הלמה .הדעומב אירמת הסיטהש םיצמאתמ דואמ
הנווכה יכ ,התיה א"סאנב ללחל תורובעמה תוסיט לע םיארחאהמ
תושפוחב הדובע ללוכ ,ריחמ לכב ןמזב הסיטה תא איצוהל איה
.(תוחיטב תויעב ,ןבומכ ,ללוכ אל לבא) ךכב ךורכש המ לכו
תונכהה .ןוכנה ביתנב םידעוצ ונחנאש איה השגרהה םעפה זא
תאצוהב םיברועמה םישנאה ראש לכ תניחבמו תווצכ ונתניחבמ
.הובג ךוליהל וסנכנ ,(םישנא תואמב רבודמו) ללחל הסיטה
(...דואמ) ךורא ןומיא עצבל םירומא ונחנא בורקה עובשב
לש עטק המדנ םכלהמב ,םיפוצר םיימויב רבודמ .רוטאלומיסב
.ונלש הסיטה ימי 16 ךותמ םיימוי
םה םג ,םיפסונ םינומיא ינשל אצנ הלאה םיימויה םותב דימ
םיעטק לש האלמ הימדה םיללוכ םהינש ,רוטאלומיס ינומיא
עברא תא לגרתנ ןושארה ןומיאב .ללחה תופילח ללוכ ,הסיטהמ
.רוגישה ינפל תוקד עשתמ לחה ,הסיטה לש תונושארה תועשה
תרוצתל ללחל רגושמה ליט לש הרוצתמ רובעל ונילע ,ןכלהמב
לכ תא עצבלו דובעל ונל רשפאתש ,ללח תדבעמ וצרת םא ,תיללח
.הסיטה ימי 16 ךלהמל םיננכותמה םייוסינה תורשע
לש תונורחאה תועשה שמח תא לגרתנ ,תאז תמועל ,ינשה ןומיאב
ונלש ללחה תדבעמ תא ךופהל םירומא ונחנא הלא תועשב .הסיטה
אלל ,האודש סוטמ תרוצתל ,רמולכ .התיחנ תרוצתב תיללחל
8-כ) ש"מק 000,28-כ לש תוריהמבו מ"ק 240 לש הבוגמ ,עונמ
.הדירולפבש לרבנק-פייקב ונלש התיחנה הדש לא (היינשב מ"ק
רקיעב ,דואמ םייטירק םגו דואמ םיסומע וללה םיעטקה ינש
ךלהמב .הסיטה ךלהמ לכ האריי דציכ עבוק אוהש תויה ,ןושארה
תשולשמ תחא ,לרולו ינא ללחב ונלש תונושארה תועשה עברא
תא חתפנ ,"היבמולוק"ב המישמה יחמומכ ושמשיש םיטואנורטסאה
ךות לא ףחרנ ךכ-רחא .תרובעמה לש ןעטמה אתבש ללחה תדבעמ
,רמולכ .הדבעמה תא ןגראנו רבעמ רוניצו םיחתפ ינש ךרד אתה
תא הנרשפאת רשא ,רשקהו ריוואה ,למשחה תוכרע לכ תא ליעפנ
.םייוסינה לכ תלעפה
,לרבנק-פייקל ונלוכ סוטנ וללה םינומיאה ינש רחאלש עובשב
תארקנ רשא ,תילרנגה הרזחה .הסיטה תארקל תילרנגה הרזחל
.םימי השולש תכשמנ ,(TCDT (Terminal Count Down Test
םימיה תשולשב השענש המ לכ תא ,דחאל דחא ,לגרתנ הכלהמב
.רוגישה ינפלש םינורחאה
תיינש השעמל אוהש ,"T zero" ארקנש המב םייתסת הרזחה
,םכריכזהל .תרובעמה אתמ הריהמ תוצלחיה לגרתנ זאו רוגישה
הלעמ יפלכ תולעמ 90 לש תיווזב רוגישה-ןכ לע תבצומ תרובעמה
.ללח תופילחב םישובל ,חנצמל םירוגח ,תואסיכל םירושק ונאו
ךכ .לגר 195 לש הבוגב אצמנה ,רוגסה תווצה את ךותב הז לכו
.הטושפ המישמ אל וז ,ךמצע תוחוכב הזה בצמהמ ץלחיהלש
תרובעמה חתפמ םיאצויו אסיכהמו חנצמהמ םיררחתשמ ונאש רחאל
מ"ס 60-כ לש רעפ ינפ לע ףולחל םיכירצ ונחנא ,לוגעהו רצה
ךרד ,םשמו .רוגישה-ןכ לש לזרבה הנבמ ןיבל תרובעמה חתפ ןיב
דמצ לכ םש ,רוגישה-ןכ לש ינשה דצה לא ,ןמוסמ ןורדסמ ןיעמ
הבוגמו לבכל תרבוחמה ,העולק תשר ןיעמל סנכנ םיטואנורטסא
.ילוח חטשימ רבעל הגמואב שולגל וילע לגר 195
רבעל עונלו לסהמ ץלחיהל םיכירצ ונחנא ,הטמל ונעגהש ירחא
וא ,שא ,תויוצצופתה ינפמ ונילע ןגהל רומאש ,ןוטבמ רקנוב
להונב תרובעמהמ ץלחיהל ונצלאנ םייטעבש ,ןיקיזמו ןיערמ ראש
.םוריח
רשא םייוסינה לכ לש םילוגריתלו הלאה םינומיאה לכל טרפ
לע תורזח םג יאמצע ןפואב םיעצבמ ונחנא ,הסיטה ךלהמב עצבנ
16 ךלהמב עצבלו רוכזל ונילעש םיטרפה - יפלא אל םא - תואמ
.הסיטה ימי
?הסיט ימי 16-ל םינומיא הברה ךכ-לכ ,ההות ינא םימעפל
המכ ןיבהל ידכ הרוקה יבועל סנכיהל ךירצש ,איה הבושתה
תיפוסניא תומכ וזיאב ןיבהל ידכ .הזה עצבמה ךבוסמו בכרומ
- ןוכנה םוקמבו ןוכנה ןמזב דחי רבחתהל םיכירצש - םיטרפ לש
,תמאב ךירצש ומכ ןגנמ לכה וב בצמל עיגהל ידכו .רבודמ
.עדי הברהו ההובג תונמוימ ,בר ןמז םישרדנ
עבט לבא .הנש ינפל רבכ ללחב תויהל םיכירצ ונייה ,ןוכנ
,תגרודמ הרוצב םינבנ םינומיאהו תונכההש ,הזכ אוה םירבדה
,םעפהו .הברק רוגישה תעשש לככ ןכותב תאלמתמו תכלוהה
תורמל ,תורקל ךלוה תמאב הזש איה ונלוכ לש השוחתה ,רומאכ
.ןיא ןיידע שממ לש תושגרתהש
םינעוט ,א"סאנב ןאכ ,םיטואנורטסאה ןיבש םיסונמה
לרבנק-פייקל םידרוי רשאכ קר הליחתמ תיתימאה תושגרתההש
ונלוכש ,םכל רפסל לוכי ינא .רוגישה ינפל םימי המכ ,דודיבל
!תועבצא ונל וקיזחה זא .םייניע ןויליכב וללה םיעגרל םיפצמ
,התיחנה ירחא תוארתהל
,ןומר ןליא מ"לא
ןוסנו'ג םש-לע ללחה זכרמ
ססקט ,ןוטסוי

הכתבה הבאה חזרה לראש הדף הכתבה הקודמת